Različita rešenja za objekte različite namene

Svrha kontrole pristupa je da zaštiti od neovlašćenog ulaza u Stambene i poslovne objekte ili njihove delove. Može biti mehanička (rampe), elektronska  ili kombinovan, a šta će se koristiti zavisi od ugroženosti ida li se  kontroliše pristup pešaka, vozila i / ili radnih uredjaja. Primena sistema je u velikom porastu jer sve veći broj preduzeća želi da kontroliše pristup i da tako čuva vrednosti i informacije, kao i da  nadzire zaposlene. Rastu primene doprinosi pad cena uređaja i dostupnost novih tehnologija identifikacije i komunikacije. Osim zaštitne funkcije u smislu prevencije kriminala, primena kontrole pristupa značajno podiže nivo sigurnosti i olakšava i ubrzava poslovanje u smislu redukcije troškova, oslobađanja resursa i kvalitetnije analitike.

Sistemom mogu da se  otklone mnogi sigurnosni nedostaci  i da se  smanje gubici, jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska, usmeravanje posetilaca,  kontrolu kretanja posetilaca i zaposlenih, vremensko ograničavanje kretanja, upravljanje ovlašćenjima pristupa sa centralnim administriranjem, nadzor i otkrivanje zloupotrebe ovlašćenja, kao i zaštitu prostora od posebne važnosti.

Kontrola pristupa se često kombinuje sa evidencijom radnog vremena, jer su sistemi logično povezani u smislu medija identifikacije i smeštaja kontrolnih tačaka. Sa kontrolom pristupa često se povezuje i sistem nadzora i kontrole obilazaka čuvara, sistem naplate parkinga ili ulaska u bazene.

Za postizanje pune funkcionalnosti treba unapred definisati ciljeve primene sistema i osmisliti jasnu i celovitu politiku kontrole pristupa. Tako će biti izbegnuta implementacija disfunkcionalnih ili predimenzioniranih sistema (koji u pravilu bivaju sabotirani i na kraju napušteni) čije mogućnosti i cena značajno premašuju potrebe korisnika. Sistem treba osmisliti u ranoj fazi projektovanja objekta i pri tome paziti na kriterijume zadovoljstva korisnika: sigurnost, jednostavnost, proširivost, estetika, usklađenost sa propisima.

Izbor  tehnologije zavisi od stepena rizika

Na tržištu su dostupne različite tehnologije na kojima se bazira sistem kontrole pristupa, a najraširenija je identifikacija beskontaktnom karticom. Dostupne su kartice koje sadrže samo kôd te kartice koje uz kôd sadrže i memoriju za smeštaj podataka. Samostalni (standalone) sistemi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su zbog pristupačne cene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je ugroženost manja može se primeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sistem. Sistemi povezani na računar omogućavaju veću fleksibilnost i integraciju pa se primenjuju u zahtevnijim aplikacijama. Biometrijska identifikacija se primenjuje kada je bitno tačno identifikovati osobu koja ulazi u štićeni prostor. Za identifikaciju se koriste pojedine fiziološkekarakteristike ili karakteristike ponašanja koje se razlikuju od osobe do osobe. Najčešća biometrijska identifikacija danas je identifikacija otiskom prsta koja se zbog jednostavnosti koristi u aplikacijama u kojima je bitna brzina.

U čak 37% instalacija je kontrola pristupa integrisana sa ostalim sistemima tehničke zaštite, prvenstveno sa videonadzorom kao i protivprovalom i spoljnom zaštitom. Gotovo polovina (49%) sistema kontrole pristupa je umrežena, a primena u spoljnoj zaštiti je dostigla 17%.

Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sistema kontrole pristupa. Za svaku od tih funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspešno primenjuje.

Kako bi se troškovi eksploatacije sistema smanjili i omogućilo proaktivno održavanje treba izabrati opremu koja omogućava dojavu tehničkih informacija na CTN i daljinsku (putem interneta) dijagnostiku, podešavanja i programiranje korisničkih kartica i nivoa pristupa.