Nifon Security

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

 

Usluga koja je dostupna svim klijentima sa ciljem da se na najbolji mogući način obezbedi visok stepen bezbednosti.. Odredjivanje stepena ugroženosti objekta podrazumeva procenu, predlog, opis i realizaciju neophodnih mera bezbednosti koje dovode do nesmetanog funkcionisanja štićenog objekta.

Procena bezbednosne situacije predstavlja skup aktivnosti u cilju prikupljana i obrade podataka i donošenja odluka u cilju sprečavanja narušavanja bezbednosti odredjenih objekata i lica. Na osnovu procene izradjuje se plan obezbedjenja koji konkretno definiše mere koje treba preduzeti radi zaštite.

Bezbednosna procena ugroženosti se izrađuje da bi se sagledale karakteristike i posebnosti određenog objekta, pri čemu se u obzir uzima više faktora, kao što su okolina i pristup objektu, vrsta (namena) i veličina samog objekta i na kraju važnost štićenog objekta. Osim bezbednosne procene ugroženosti samog objekta u obzir se mora uzeti i teren, odnosno mora da se izvrši bezbednosna procena terena koji obuhvata dalju i bližu okolinu štićenog objekta.

Stručni tim na osnovu procene rizika  predlaže adekvatne tipove obezbedjenja.